Regulamin promocji „Korzystna kasacja”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Promocja pod
  nazwą ,,Korzystna kasacja”.
 2. Organizatorem Promocji jest Damian Pawlak DWCAR z siedzibą w Poniecu, przy ul.
  Gostyńska Szosa 27, NIP: 696 153 48 00.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Promocji obowiązuje od 8 marca 2023 roku do odwołania.

§2 NAGRODY

 1. W Promocji zostaną przyznane nagrody w postaci kart do stacji paliw Orlen do
  wykorzystania na paliwo lub zakupy.
 2. Wartość kart będzie zależała od masy przywiezionego pojazdu:
  a) waga poniżej 1 tony – 50 zł;
  b) waga powyżej 1 tony – 100 zł.

§3 OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, które przywiozą pojazd do stacji
  demontażu DWCAR pod określonymi niżej warunkami.
 2. Aby pojazd kwalifikował się do Promocji, musi być w pełni kompletny.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w
  czasie trwania Promocji:
  a) samodzielnie przywieźć samochód do siedziby DWCAR;
  b) dostać potwierdzenie, że dostarczony pojazd jest w pełni kompletny;
  c) odebrać Nagrodę.

§4 ZASADY KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
  w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
  naruszać praw nabytych przez Uczestników.