REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§1 OPIS KONKURSU

 1. Regulamin promocji (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji, a firmą DAMIAN PAWLAK DWCAR (zwaną dalej również „Organizatorem”).
 2. Nagrody – ich rodzaj i ilość zostały określone w poście konkursowym. Nagrody są ufundowane przez Organizatora.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna przystępująca do konkursu poprzez aktywność pod postem na Facebooku.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każdy Uczestnik jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie pod postem komentarza, który spełnia warunek przedstawiony w poście konkursowym.
 3. Dla Uczestnika udział w promocji jest bezpłatny.
 4. Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w tym samym czasie.
 5. Komisja konkursowa wybierze najlepsze komentarze i opublikuje zwycięzców na fanpage w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 6. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy na wskazany przez nich w wiadomości prywatnej na fanpage DWCAR Stacja Demontażu Pojazdów adres e-mail, do 7 dni od zgłoszenia się zwycięzcy.
 7. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody poprzez wiadomość prywatną na fanpage DWCAR Stacja Demontażu Pojazdów w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców, to nagroda przepada.
 8. Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, że są mu znane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (z późn. zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 68a.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
 2. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za tę promocję.
 3. Program promocyjny obowiązuje od momentu opublikowania niniejszego regulaminu, zgodnie z harmonogramem określonym w poście konkursowym.