Regulamin

1) O NAS

 1. Właścicielem Dokasacji.pl jest Izabela Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELEVEN GROUP IZABELA KOWALCZYK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP 7722360651, REGON 260473731, adres poczty elektronicznej: info@dokasacji.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu, w tym za prawidłowe działanie Formularza Ogłoszeń. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Przewoźnicy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą Serwisu Internetowego może zawrzeć Umowę Sprzedaży.

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. CENNIK – cennik korzystania przez Stację Demontażu Pojazdów z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego stanowiący załącznik do umowy o współpracy pomiędzy Usługodawcą a Stacją Demontażu Pojazdów.
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. FORMULARZ OGŁOSZENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi wystawienie Ogłoszenia.
  4. FORMULARZ WYCENY – funkcjonalność Konta interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Stacji Demontażu Pojazdów przedstawienie Klientowi oferty zakupu pojazdu będącego przedmiotem Ogłoszenia Klienta poprzez podanie proponowanej ceny sprzedaży.
  5. KLIENT – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Stacją Demontażu Pojazdów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  7. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę będącego przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu pojazdów zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Ofertach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. 
  8. OGŁOSZENIE – ogłoszenie, zapytanie ofertowe Klienta dotyczące zawarcia przyszłej Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj pojazdu i inne dodatkowe informacje i usługi wchodzące w zakres Umowy Sprzedaży.  Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Klienta do wybrania Ofert złożonych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie.  
  9. OFERTA – oferta Stacji Demontażu Pojazdów dotycząca zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży składana Klientowi za pośrednictwem Serwisu w odpowiedzi na Ogłoszenie Klienta. Oferta ma charakter wiążący dla Stacji Demontażu Pojazdów, do momentu złożenia przez inną Stację Demontażu Pojazdów wyższej oferty.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DOKASACJI.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://dokasacji.pl/.
  12. STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – podmiot będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w Ofercie. Stacja Demontażu Pojazdów każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności gospodarczej (Stacja Demontażu Pojazdów nie posiada statusu konsumenta zarówno wobec Usługodawcy, jak i Klienta). Stacją Demontażu Pojazdów może być zarówno podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, jak i sam Usługodawca.
  13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa o przeniesienie własności pojazdy Klienta na Stację Demontażu Pojazdów zawarta w serwisie dokasacji.pl. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio wystawionym przez Klienta Ogłoszeniem, Ofertą Stacji Demontażu Pojazdów uznaną zgodnie z niniejszym Regulaminem za zwycięską ofertę oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  16. USŁUGODAWCA – Izabela Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELEVEN GROUP IZABELA KOWALCZYK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP 7722360651, REGON 260473731, adres poczty elektronicznej: info@dokasacji.pl.
  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) O SERWISIE DOKASACJI.PL

Dokasacji.pl jest serwisem umożliwiającym Klientowi wystawianie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży i demontażu pojazdów oraz zawieranie Umów Sprzedaży ze Stacjami Demontażu Pojazdów. Usługodawca Dokasacji.pl udostępnia Klientom Formularz Ogłoszeń, które jest elektronicznym narzędziem służącym do wystawiania Ogłoszeń. Usługodawca jest ponadto jednym z podmiotów świadczących usługi jako jedna ze Stacji Demontażu Pojazdów. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Klient, a z drugiej Stacja Demontażu Pojazdów. Jako Stacje Demontażu Pojazdów mogą występować samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy, a także sam Usługodawca. Stacja Demontażu Pojazdów wykonuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności gospodarczej (nie posiada statusu konsumenta). Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Ogłoszenia, Formularz Wyceny. Z Konta oraz Formularza Wyceny może korzystać wyłącznie Usługobiorca będący Stacją Demontażu Pojazdów. Z Formularza Ogłoszenia może korzystać Klient. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Stacji Demontażu Pojazdów dla których korzystanie z Usług Elektronicznych może być odpłatne na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w Cenniku lub w odrębnej umowie z Usługodawcą.

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej oraz po weryfikacji i potwierdzeniu profilu przez Usługodawcę – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa Stacji Demontażu Pojazdów, adres poczty elektronicznej, hasło.
 2. Celem pełnego korzystania z Konta przez Stację Demontażu Pojazdów konieczne jest dodatkowo zawarcie umowy ramowej o współpracy z Usługobiorcą.
 3. Każdy Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 4. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 5. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (pod warunkiem braku złożonych aktualnie Ofert oraz nieuregulowanych płatności na rzecz Usługodawcy – w takich wypadkach usunięcie Konta możliwe jest dopiero po ich zakończeniu lub dokonaniu płatności) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: info@dokasacji.pl lub też pisemnie na adres: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
 6. Korzystanie z Konta Stacji Demontażu Pojazdów przez Stacji Demontażu Pojazdów może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
  1. Opłata za korzystanie z Konta Stacji Demontażu Pojazdów ma charakter opłaty prowizyjnej naliczanej od wartości Oferty. Wysokość prowizji wskazana jest w Cenniku, a w szczególnych wypadkach może być także indywidualnie ustalona z Usługodawcą.
  2. Powyższa opłata naliczana jest w przypadku odebrania pojazdu od Klienta przez Stację Demontażu Pojazdów oraz w przypadku nieodebrania pojazdu, jeżeli następuje ono z przyczyn dotyczących Stacji Demontażu Pojazdów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  1. Gdy Stacja Demontażu Pojazdów narusza niniejszy Regulamin;
  2. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Konto lub Ogłoszenia wystawiane w Serwisie do zawierania Umów Sprzedaży poza Serwisem;
  3. Gdy Stacja Demontażu Pojazdów zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
  4. Gdy Stacja Demontażu Pojazdów zamieszcza w ramach Oferty (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków Umowy Sprzedaży treści bezprawne, dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Stacja Demontażu Pojazdów poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;
  5. Gdy działania Stacji Demontażu Pojazdów naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 8. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń oraz składaniem nowych Ofert. Zawieszenie Konta powoduje wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń i złożonych za jego pośrednictwem Ofert, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Klient i Stacja Demontażu Pojazdów obowiązani są realizować – chyba, że Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych.
 9. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści, które Klient i Stacja Demontażu Pojazdów obowiązani są realizować – chyba, że Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.

7) WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZENIA  

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z Formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po wybraniu odpowiedniej zakładki na stronie Serwisu Internetowego i wybraniu odpowiedniego rodzaju Ogłoszenia. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje wystawione w Serwisie Internetowym. Ogłoszenie oraz jest widoczne w Serwisie Internetowym dla Stacji Demontażu Pojazdów odwiedzających Serwis.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Klienta do usunięcia Ogłoszenia, gdy narusza niniejszy Regulamin, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia danego Ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie w Serwisie Internetowym może być wystawione przez Klienta.
 4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Ogłoszenie powinno być zgodne z tematyką Serwisu Internetowego, to jest powinno dotyczyć zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta.
 5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących pojazdu i warunków Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 6. Wystawienie Ogłoszenia (w tym jego treść oraz przedmiot przesyłki) przez Klienta nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego pojazdu.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Klientem poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
 9. Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Klienta do wybrania Oferty złożonej w odpowiedzi na jego Ogłoszenie.

8) WARUNKI SKŁADANIA OFERTY  

 1. Jedną z możliwości Konta Stacji Demontażu Pojazdów w Serwisie Internetowym jest składanie Oferty do wystawionego w Serwisie Ogłoszenia. Wystawienie Oferty możliwe jest poprzez skorzystanie z Formularza Wyceny dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu Ogłoszenia wystawionego w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie oferowanej za pojazd ceny i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Oferta zostaje złożona w Serwisie Internetowym. Oferta zawierająca najwyższą cenę jest widoczna w Serwisie Internetowym dla Klienta, który za mieścił dane Ogłoszenie.
 2. Oferta w Serwisie Internetowym składana jest, w imieniu Stacji Demontażu pojazdów, przez Usługodawcę, który pośredniczy w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Stacją Demontażu Pojazdów. Usługodawca składa oferty w oparciu o wytyczne, dostarczone przez Stację Demontażu Pojazdów. Złożenie Oferty możliwe jest do momentu wyboru Oferty przez Klienta lub do momentu zakończenia lub usunięcia danego Ogłoszenia przez Klienta bez wyboru Oferty. Oferta Stacji Demontażu Pojazdów jest ważna 5 dni roboczych od dnia jej złożenia.
 3. W przypadku wyboru przez Stację Demontażu Pojazdów wyceny automatycznej, Usługodawca dokonuje wyceny samodzielnie i składa Ofertę w imieniu Stacji Demontażu Pojazdów. Usługodawca dokonuje w takim przypadku wyceny na podstawie podanej przez Klienta wagi pojazdu, a w przypadku gdy Klient nie poda wagi, na podstawie zakładanej wagi pojazdu, ustalanej na podstawie własnej bazy pojazdów Usługodawcy. Tryb wyceny automatycznej dostępny jest dla pojazdów wyprodukowanych najpóźniej w 1999 r. 
 4. Jeżeli Klient zaakceptuje Ofertę pomiędzy tym Klientem a Stacją Demontażu Pojazdów zawierana jest Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zawierana jest w chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Akceptuję” w odpowiedzi na Ofertę Stacji Demontażu Pojazdów.
 5. Stacja Demontażu Pojazdów składająca Ofertę obowiązana jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Oferta powinna być zgodna z Ogłoszeniem, w odpowiedzi na które jest składana.
 6. Oferta powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Stacji Demontażu Pojazdów.
 7. Oferta ma charakter wiążący dla Stacji Demontażu Pojazdów, która ją złożyła, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu wyboru jej przez Klienta.
 8. Stacja Demontażu Pojazdów obowiązana jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Oferty dotyczącej tego samego Ogłoszenia.
 9. Stacja Demontażu Pojazdów obowiązana jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.

9) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży wybrana przez Klienta Stacja Demontażu Pojazdów otrzymuje jego dane kontaktowe, a Klient otrzymuje dane kontaktowe Stacji Demontażu Pojazdów. Klient i Stacja Demontażu Pojazdów obowiązani są do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 2. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Klienta i Stacji Demontażu Pojazdów wynika z obowiązujących przepisów prawa – Klient jest obowiązany przede wszystkim do realizacji przedmiotu Umowy Sprzedaży, a Stacja Demontażu Pojazdów obowiązana jest do zapłaty ustalonej ceny.
 3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Stacja Demontażu Pojazdów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na dane kontaktowe podane Klientowi przez Stację Demontażu Pojazdów zgodnie z pkt. 9.1 Regulaminu.
 4. Usługodawca nie gwarantuje zainteresowania Ogłoszeniem, składania Ofert przez Stacje Demontażu Pojazdów oraz jakości wykonania Umowy Sprzedaży przez Stację Demontażu Pojazdów, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy oraz Stacji Demontażu Pojazdów wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: info@dokasacji.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663

Kielce), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

11) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

Podstawa i zakres odpowiedzialności Stacji Demontażu Pojazdów względem Klienta tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć bezpośrednio u Stacji Demontażu Pojazdów. 

12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład pocztą elektroniczną e-mail: info@dokasacji.pl.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTÓW 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 13 pkt 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone bezpośrednio u Stacji Demontażu Pojazdów. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 12. Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

16) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Stacja Demontażu Pojazdów) niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego Ofert złożonych przez Stacji Demontażu Pojazdów (z wyłączeniem Ofert już przyjętych przez Klienta).
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

17) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 1. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Dokasacji.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub wystawione Ogłoszenia, złożone Oferty oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.